Затверджено

на засіданні педагогічної ради

Первомайської ЗОШ І-ІІІ ст.№5

(протокол від 31.08.2018 р. №13)

Голова педагогічної ради

______________С.В.Саковський

Погоджено на засіданні Ради

(протокол від 13.09.2018 р.№1)

Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №5

Голова Ради школи ___________В.Ю.Соловйова

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

педагогічних працівників та здобувачів освіти Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Первомайської міської ради Миколаївської області

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення про академічну доброчесність Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Первомайської міської ради Миколаївської області (далі - Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними працівниками, здобувачами освіти Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Первомайської міської ради Миколаївської області. Положення встановлює моральні принципи і загальні етичні норми у відносинах між представниками шкільної спільноти (учасниками освітнього процесу та співробітниками) під час виконання ними своїх обов’язків, які випливають із вимог чинного законодавства України, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших чинних у закладі локальних нормативних актів, на підставі яких розроблено Положення.

1.1. Положення розроблено на основі Конвенції ООН «Про права дитини» (1989), Конституції України, Законів України « Про освіту», « Про запобігання корупції», « Про авторські та суміжні права», статуту ЗНЗ, Правил внутрішнього розпорядку.

1.2. Метою Положення про академічну доброчесність є формування в Первомайській загальноосвітній школі І-ІІІ ст.№5 системи демократичних відносин між представниками шкільної спільноти (учасниками освітнього процесу та співробітниками), розвиток корпоративної культури, забезпечення академічної свободи і сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та підвищення авторитету закладу.

1.3. У цьому Положенні поняття та терміни вживаються у такому значенні:

- Діловий етикет - порядок взаємодії та поведінки співробітників і учасників освітнього процесу Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №5 в процесі спільної діяльності, включаючи ділове листування, прийом на роботу, звернення до керівництва тощо.

- Корпоративна культура - система принципів, цінностей, переконань, норм поведінки і взаємовідносин, носієм якої є спільнота Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №5.

- Корпоративний дух - бажання шкільної спільноти досягти єдиної мети, прагнення до спільного успіху через механізми згуртування, усвідомлення спільності цілей та гармонізації взаємовідносин у Первомайській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №5.

- Співробітник - фізична особа, що перебуває у трудових відносинах із закладом і безпосередньо виконує роботу за трудовим договором.

- Шкільна спільнота - співробітники та учасники освітнього процесу.

1.4. Завдання Положення:

- адаптувати систему традиційних корпоративних настанов національної освітньої системи до сучасних реалій для забезпечення і підтримки сприятливого морального клімату в колективі та встановлення й дотримання етичних норм і правил;

- забезпечити встановлення норм етичної поведінки як усередині колективу, так із зовнішніми спільнотами;

- підтримувати та виховувати корпоративний дух, атмосферу довіри, взаємної поваги і порядності.

1.5. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу та співробітників Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №5.

2. ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.

2.2. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.

2.3. Академічна доброчесність та корпоративна етика впроваджується через систему принципів:

- законності;

- чесності;

- взаємоповаги;

- ввічливості;

- справедливості;

- відповідальності;

- прозорості;

- толерантності.

2.4. Кожен член шкільної спільноти наділений правом вільно обирати свою громадянську позицію, яка проголошується відкрито при обговоренні рішень та внутрішніх документів.

2.5. Офіційне висвітлення діяльності закладу та напрямів його розвитку може здійснювати директор закладу або особа за його дорученням.

2.6. У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, викладеною з перекрученням фактів, наклепницькою, ображає людину або може завдати іншої серйозної шкоди закладу, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію, зменшити обсяг завданої шкоди.

2.7. Усі співробітники та учасники освітнього процесу Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№5 мають уникати провокування дій, пов’язаних із корупційними правопорушеннями. З метою припинення та уникнення таких проявів усі особи, на яких поширюється дія цього Положення, мають право звернутися до Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, юрисконсульта юридичного відділу з відповідною скаргою.

2.8. Гідним для представників шкільної спільноти є:

2.8.1. Шанобливе ставлення до символіки закладу: гімну, прапора, емблеми.

2.8.2. Дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.8.3. Культура зовнішнього вигляду співробітників та учасників освітнього процесу.

2.8.4. Дотримання правил високих стандартів ділової етики у веденні переговорів, у тому числі телефонних. Переговори мають вестися у спокійному, ввічливому, доброзичливому тоні, що сприяє створенню позитивної репутації закладу загалом.

2.9. Неприйнятним для усіх членів шкільної спільноти є:

2.9.1. Навмисне перешкоджання навчальній чи трудовій діяльності членів спільноти.

2.9.2. Участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю; підробка та використання підроблених офіційних документів.

2.9.3. Перевищення повноважень, що передбачені посадовими інструкціями, контрактами.

2.9.4. Ведення в закладі політичної, релігійної та іншої пропаганди.

2.9.5. Використання мобільних телефонів під час навчальних занять, нарад або офіційних заходів.

2.9.6. Вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, паління в закладі, у тому числі і електронних сигарет, поява у закладі у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння.

2.9.7. Пронесення у заклад зброї, використання газових балончиків та інших речей, що можуть зашкодити здоров’ю та життю людини.

3. ЕТИЧНІ НОРМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Етика та академічна доброчесність забезпечуються учасниками освітнього процесу шляхом:

- дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України;

- утвердження позитивного іміджу закладу освіти, примноження його традицій; - дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;

- запобігання корупції, хабарництву;

- збереження, поліпшення та раціонального використання навчально-матеріальної бази закладу;

- дотримання спеціальних законів за порушення академічної доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

- дотримання норм про авторські права;

- надання правдивої інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.

3.2. здобувачами освіти шляхом:

- самостійного виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання (самостійні, контрольні, ДПА);

- особистою присутністю на всіх уроках, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

3.3. педагогічними працівниками шляхом:

- надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній діяльності інноваційних здобутків в галузі освіти;

- обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;

- незалежності професійної діяльності від політичних партій, громадських і релігійних організацій;

- підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення, проходження вчасно курсової підготовки;

- дотримання правил внутрішнього розпорядку , трудової дисципліни, корпоративної етики;

- об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;

- здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

- інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

4. ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ ПОРУШЕННЯ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

4.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку ЗНЗ.

4.2. Положення доводиться до батьківської громади на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.

4.3. Заступник директора школи, яка відповідає за методичну роботу:

4.3.1. забезпечує шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня з метою попередження порушень академічної доброчесності;

4.3.2. використовує у своїй діяльності (рецензування робіт на конкурси різного рівня, на присвоєння педагогічного звання) та рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

4.3.3. Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу з учнями щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації, списування).

5. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ

5.1. Комісія з питань академічної доброчесності (далі - комісія) - це незалежний орган, що діє у закладі з метою забезпечення моніторингу дотримання членами шкільної спільноти морально-етичних та правових норм цього Положення. Склад, повноваження і діяльність комісії визначаються відповідним положенням.

5.2. До складу Комісії входять представники ради школи, учнівського самоврядування та педагогічного колективу. Склад Комісії затверджується рішенням педагогічної ради. Термін повноважень Комісії - 1 рік.

5.3. Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу.

5.4. Комісія звітує про свою роботу в кінці навчального року.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Члени шкільної спільноти мають знати Положення про академічну доброчесність Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№5. Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням неетичної поведінки. Заклад забезпечує публічний доступ до тексту Положення .

6.2. Прийняття принципів і норм Положення засвідчується підписом члена шкільної спільноти. Учні Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№5 ознайомлюються під підпис з Положенням в обов’язковому порядку.

6.3. Положення про академічну доброчесність Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №5 затверджується педагогічною радою закладу та вводиться в дію наказом директора.

6.4. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким членом шкільної спільноти за поданням до педагогічної ради закладу. Затверджується педагогічною радою педагогічного колективу та вводиться в дію наказом директора.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА:

1. Хартія основних прав Європейського Союзу[Електронний ресурс]: Міжнародний документ від 07.12.2000. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_524

2. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV з наступними змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15

3. Закон України «Про авторське право та суміжні права» [Електронний ресурс]: Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII з наступними змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12

4. Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kpi.ua/code

5. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. (Набрання чинності 28.09.2017) Режим доступу: https://www.pedrada.com.ua/.../1484- znayomtesya-zakon-u...

6. Положення про академічну доброчесність комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5.

Кiлькiсть переглядiв: 86

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.